Stadgar för Familjeföreningen Bolivias Barn
antagna 1987 och reviderade 1991, 2011 samt 2016

§1 Namn
Föreningens namn är Familjeföreningen Bolivias Barn

§2 Syfte
Föreningens huvudsakliga syfte är att utgöra en träffpunkt för familjer med barn adopterade från Bolivia och dessutom förmedla ekonomiska bidrag. Föreningen är politiskt obunden och är en ren intresseförening för Bolivias barn och deras föräldrar.

§3 Medlemskap
Adopterade från Bolivia och deras familjemedlemmar har rätt att bli medlemmar. Även andra intresserade kan bli medlemmar. Föreningens styrelse beslutar om medlemskap.

§4 Säte
Föreningen har sitt säte där styrelsen anser det vara mest lämpligt med hänsyn till styrelsemedlemmarnas boendeorter.

§5 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är den 1 april t o m den 31 mars året därefter.

§6 Årsmöte
Föreningen håller årsmöte inom 6 månader efter verksamhetsårets utgång. Årsmötet väljer styrelse. En styrelsemedlem utses till ordförande för föreningen. Dessutom väljer årsmötet en revisor och en revisorssuppleant. Beslut tas med enkel majoritet. Medlem som fyllt 18 år är valbar.

§7 Styrelse

Föreningens styrelse består av minst 3 ledamöter. Ledamöterna väljs på 2 år. Styrelsen i sin helhet tecknar firman. Ordföranden tecknar ensam föreningens firma och plusgirokonto.
Beslut tas med enkel majoritet.

§8 Valberedning
En valberedning skall väljas av årsmötet. Den ska bestå av 2 ledamöter som inte är medlemmar av styrelsen.

§9 Medlemsavgifter
Årsmötet beslutar om nästkommande verksamhetsårs medlemsavgift. Avgiften skall betalas senast den 31 december. Endast betalande medlemmar och familjemedlemmar under 18 år har rösträtt på årsmöte.

§10 Upplösning
I händelse av föreningens upplösning går föreningens tillgångar oavkortat till behövande barn i Bolivia.