STYRELSENS ÅRSRAPPORTER

 

Här hittar du styrelsens i Familjeföreningen Bolivias Barn årsrapporter och en sammanfattning av det ekonomiska utfallet från 1/4 1997.


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 15/5 2015 - 31/3 2016

Styrelse
Agneta Landin (ordf), Lars-Olof Landin (kassör, info) och Cecilia Landin (medlemskontakt, möten)

Verksamhet
Årsmötet 2015 bestämde att driva föreningen vidare på ett obyråkratiskt sätt för att fortsätta sköta föreningens pågående insamlingsprojekt, Antawara Suecia-skolan i La Paz El Alto, samt ordna ett möte våren 2016. Årsmöte och 30-års jubileum arrangerades 21 maj på Årsta Folkets Hus i Stockholm tillsammans med svensk-bolivianska föreningen Antawara.

Ekonomi
Vid bokslutsårets slut hade föreningen 25 betalande familjer (och i maj 27 st).
I kassan fanns efter kostnader drygt 9.000 kr i insamlade medel (i maj ca 22.000 kr).

Stockholm 21 maj 2016
Styrelsen

Protokoll fört vid årsmöte 2016


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1/4 2014 - 15/5 2015

Styrelse

Agneta Landin (ordf) och Lars-Olof Landin (kassör, info, register, web), Cecilia Hägglund, Cecilia Landin (möten) och Teresa Norman

Årsmötet bestämde att styrelsen detta år har haft en uppgift, nämligen att genomföra en enkät om föreningens framtid. Enkäten besvarades av totalt 52 medlemmar. Av dessa ville 7 lägga ner föreningen. 45 vill ha föreningen kvar, men endast 16 vill ha den kvar i sin nuvarande form. En klar majoritet, 29 stycken, vill ha den kvar i en annan, mindre byråkratisk form. Årsmötet den 6 juni 2015 kommer att fatta beslut om hur föreningen drivs vidare.

Administration
Årsmötet har bestämt att medlemskapet ska vara personligt och inte längre familjevis. Årsavgiften 100 kr måste vara betald före årsmötet för att man ska få rösta. Vid redovisningstillfället har 47 medlemmar betalt årsavgift. För ett år sedan var det 82 och för två år sedan 98. 
   All administration sköts som tidigare med hjälp av ett Internetbaserat medlemsregister samt föreningens hemsida VivaBolivia. Många deltar dessutom i föreningens Facebook-grupp. Styrelsen har en egen Facebookgrupp, där mycket av styrelsearbetet görs.
LO Landin har ansvarat för register och hemsida. Beatrice Lenkert är ansvarig för Facebook.
 
Biståndsverksamhet
Samarbetet med den svenskbolivianska föreningen Antawara har fortsatt och 30.000 kr har betalats ut för 2014 och för 2015 till deras skolprojekt riktat till fattiga familjer och barn i La Paz. Bolivianska staten tar successivt ett allt större ansvar för denna skola varje år.
Mötesverksamhet  
Glädjande nog fortsätter ungdomarna att umgås och ordna möten. 
Årsmötet 2014 hölls den 6 juni på Dalarö.

Ekonomi
Föreningen hade vid denna redovisnings slut en kassabehållning på 3.320:-- (39.160:-- föreg. år). Medlemsintäkterna var 5.500:-- (7.000:-- föreg. år). Kostnaderna för administration var 9.040:-- (8.534:-- föreg. år). Inga biståndsmedel har samlats in. Biståndsfonden är 2.521:-- (32.521:-- föreg. år). Det innebär att föreningen nu har ett överskott utöver medel avsatta i biståndsfonden. Överskott från årsmöten är i princip förbrukat. Utöver biståndsmedel har föreningen således 799 kr att disponera för administration.

Intäkter:   11.200:-- ( 13.350:-)
Utgifter:  - 33.559:-- ( -14.644:-)
Resultat: - 22.359:-- ( -  1.294:-)

Stockholm 24 maj 2015

Agneta Landin (ordf)                  Lars-Olof Landin (kassör)

Protokoll från årsmöte 2015


ÅRSRAPPORTER FRÅN TIDIGARE ÅR
Verksamhetsberättelse 1/4 2013 - 31/3 2014


Styrelse

Agneta Landin (ordf) och Lars-Olof Landin (kassör, info, register, web), Cecilia Hägglund (bistånd) Cecilia Landin (möten), Carloz Johansson (IT, web), och Teresa Norman (möten)
Administration
Medlemskap är sedan en tid personligt och inte längre familjevis. Årsavgiften 100 kr måste vara betald före årsmötet för att man ska få rösta. Medlem får ta med sig familjemedlem (sambo etc) som inte är medlem till årsmötet. Medföljare betalar endast årsmöteskostnad, men är inte röstberättigad. Vid verksamhetsårets slut hade 82 medlemmar betalt årsavgift (föreg. år 98) representerande 41 familjer (lika med föreg. år). 
   All administration sköts med hjälp föreningens Internetbaserade medlemsregister. Många deltar i föreningens Facebook-grupp. Styrelsen har en egen Facebookgrupp, där det mesta av styrelsearbetet görs. Beatrice Lenkert är ansvarig för Facebookgruppen och en diskussion förs i styrelsen hur detta medium bäst ska användas och locka nya medlemmar.
 Biståndsverksamhet
Samarabetet med den svenskbolivianska ideella föreningen Antawara fortsätter. Under året har 15.000 kr betalats till deras skolprojekt riktat till bl.a. föräldralösa barn i La Paz. Redovisning görs löpande och styrelsen räknar med att samarbetet fortsätter i samma storleksordning 2014/2015. Pengarna går främst åt till att täcka löner för lärare.
Mötesverksamhet  
De yngre fortsätter att träffas regelbundet främst i Stockholm.  Årsmötet 2013 hölls 26 maj hos föreningen Antawara i Stockholm. 32 personer varav två medföljande deltog.
Medlemsinformation
172 personer med e-post har fått inbjudan till årsmöte. Föreningens hemsida vivabolivia.se har under året haft 1449 unika besökare (föreg. år 1614). Verksamhetsberättelse och årsmötesprotokoll samt övrig information finns på hemsidan, som uppdateras regelbundet.
Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 39.160:-- (49.653:-- föreg. år). Medlemsintäkterna var 7.000:-- (14.400:-- föreg. år). Kostnaderna för administration var 8.534:-- (9.537:-- föreg. år). Insamlade biståndsmedel var 32.521:-- (41.721:-- föreg. år). Det innebär att föreningen har ett överskott utöver medel avsatta i biståndsfonden.

Intäkter:   13.350:-- ( 26.891:-)
Utgifter:  - 14.644:-- ( -33.559:-)
Resultat:   - 1.294:-- ( - 6.668:-)


Stockholm  30 april 2014

Agneta Landin (ordf)              Lars-Olof Landin (kassör)   

Cecilia Landin       Teresa Norman          Ceilia Hägglund            Carloz Johansson

Protokoll från årsmöte 2014


Verksamhetsberättelse 1/4 2012 - 31/3 2013

Styrelse
Agneta Landin (ordf), Lena Hedblom (sekr, bistånd) och Lars-Olof Landin (kassör, register, hemsida), Cecilia Hägglund (bistånd) Cecilia Landin (hemsida, möten) och Teresa Norman (möten, årsmöte)

Administration
Årsmötet har bestämt att medlemskapet ska vara personligt och inte längre familjevis. Årsavgiften 100 kr måste vara betald före årsmötet för att man ska få rösta. Medlem får ta med sig familjemedlem (sambo etc) till årsmötet som inte är medlem. Denne betalar årsmöteskostnad, men är inte röstberättigad. Vid verksamhetsårets slut hade 98 medlemmar betalt årsavgift mot 129 året innan, representerande 41 familjer (föreg. år 61 familjer). Skillnaden beror på att många betalar sent och somliga betalar förra årets avgift först i samband med årsmötet i maj.  Medlemsintäkterna är därför i pengar lika höga som förra året. 
   All administration sköts som tidigare med hjälp av ett Internetbaserat medlemsregister. Många deltar dessutom i föreningens Facebook-grupp. Styrelsen har en egen Facebookgrupp, där mycket av styrelsearbetet görs. Beatrice Lenkert är ansvarig för Facebookgruppen och en diskussion förs i styrelsen hur detta medium bäst ska användas och locka nya medlemmar.
 
Biståndsverksamhet
Ett samarabete har inletts med den svenskbolivianska föreningen Antawara och under året har 15.000 kr betalats till deras skolprojekt riktat till bl.a. föräldralösa barn i La Paz. Redovisning görs löpande och styrelsen räknar med att detta projekt kommer att fortsätta i minst samma storleksordning 2013/2014. Pengarna går främst åt till att täcka löner för lärare och skoladministratör.

Mötesverksamhet  
Glädjande nog fortsätter ungdomarna i Stockholm och Göteborg att umgås och ordna möten. Styrelsen kan med tillfredställelse konstatera att ungdomarna alltmer tar över föreningen, vilket var det ursprungliga syftet. Överskott från årsmöten, totalt 1891 kr, finns för att finansiera ungdomsprojekt i Sverige. 
   Årsmötet 2012 hölls den 25 maj på Mårten Triewalds malmgård i Stockholm. Drygt 50 personer var närvarande.

Medlemsinformation
136 personer med e-post har fått fortlöpande information under året och inbjudan till årsmötet i maj 2013.
   Föreningens hemsida vivabolivia.se har under året haft 1614 unika besökare (föreg. år 1467). Trafiken fortsätter således att öka. Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll samt all möjlig övrig information finns på hemsidan, som uppdateras regelbundet.
Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 49.653:-- (56.321:-- föreg. år). Medlemsintäkterna var 14.400:-- (14.550:-- föreg. år). Kostnaderna för administration var 9.537:-- (9.265:-- föreg. år). Insamlade biståndsmedel var 41.721:-- (54.050:-- föreg. år). Det innebär att föreningen nu har ett överskott utöver medel avsatta i biståndsfonden. 485:-- är överskott från årsmöten, som kan användas för att stötta ungdomarnas mötesverksamhet enligt årsmötesbeslut.

Intäkter:   26.891:-- ( 15.850:-)
Utgifter:  - 33.559:-- ( -20.962:-)
Resultat:   - 6.668:-- ( - 4.842:-)


Stockholm  15 maj 2013

Agneta Landin (ordf)              Lena Hedblom (sekr)     Lars-Olof Landin (kassör)


Teresa Norman (möten)          Ceilia Hägglund            Cecilia Landin

Protokoll från årsmöte 2013.


Verksamhetsberättelse 1/4 2011 - 31/3 2012

Styrelse
Agneta Landin (ordförande) och Lena Hedblom (sekreterare)
Övriga ledamöter: Hugo Baastrup, Cecilia Landin, Beatrice Lenkert och Teresa Norman

Administration
Årsmötet har bestämt att pröva individuellt, personligt medlemskap på 100 kr. Fram till 6/4 2012 har 3 familjer (12 personer), som betalade tidigt, erlagt den gamla familjeavgiften på 250 kr och ytterligare 117 personer har betalat 100 kr. Det innebär att 129 medlemmar från 56 familjer (föreg. år 53 familjer) har betalat årsavgiften. Medlemsintäkterna är dessutom högre, varför idén personligt medlemskap tycks bli en framgång. 
   All administration sköts som tidigare med ett Internetbaserat medlemsregister. 79 personer (föreg. år 63) deltar dessutom i föreningens Facebook-grupp. Styrelsen har en egen Facebookgrupp, där det mesta av styrelsearbetet numera sker dygnet runt.
 
Biståndsverksamhet
Styrelsen har betalat 11.220 kr till Lucy Zambrano till ett barnprojekt i Potosi. Redovisning kommer att ske när projektet är genomfört.

Mötesverksamhet
Styrelsearbetet sköts via Facebook och två protokollförda möten har hållits.
   Ett större ungdomsmöte på Gröna Lund har genomförts med stöd av överskottet från årsmötet 2011. Redovisning har dock ännu inte gjorts.
   Årsmötet 2011 hölls den 26-27 maj på Lövuddens konferensgård i Västerås. 80 personer från 26 familjer var närvarande.
   Fram till 31/3 hade drygt 40 medlemmar från 18 familjer anmält sig till årets möte 26/5 i Stockholm, varav merparten yngre medlemmar.

Medlemsinformation
131 personer i familjer som betalt medlemsavgift de senaste åren och 16 familjer som betalt de senaste åren, men saknar e-post, fick e-post- resp brevinbjudan i januari 2012 till årsmöte.
   Föreningens hemsida vivabolivia.se har under året haft 1467 unika besökare (föreg. år 881). Verksamhetsberättelser och årsmötesprotokoll samt all möjlig övrig information finns på hemsidan, som uppdateras regelbundet.

Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 56.321:-- (61.163:-- föreg. år). Medlemsintäkterna har ökat till 14.550:-- (13.350:-- föreg. år). Kostnaderna för administration har minskat till 9.265:-- (10.786:-- föreg. år). Insamlade biståndsmedel är 54.050:-- (65.271:-- föreg. år). Det innebär att föreningen nu har ett litet överskott utöver medel avsatta i biståndsfonden.

Intäkter:   15.850:-- ( 33.850:-)
Utgifter:  -20.962:-- ( -10.786:-)
Resultat:   - 4.842:-- ( 23.064:-)

Stockholm  6 april 2012

Protokoll från årsmöte 2012Verksamhetsberättelse 1/4 2010 - 31/3 2011

Styrelse
Agneta Landin (ordförande) och Lena Hedblom (sekreterare, v ordf), Cecilia Landin (kassör)
Övriga ledamöter:
Hugo Baastrup, Emil Haglund, Beatrice Lenkert och Teresa Norman

Administration
54 familjer (föreg. år 48) har betalt årsavgift 250:--. 79 familjer har betalat årsavgift något av de senaste tre åren och har inbjudits till årsmöte i juni 2011 i Västerås..
All administration sköts via Internet och 63 medlemmar deltar fn i föreningens Facebook-grupp.
 
Biståndsverksamhet
Under verksamhetsåret har 20.000 kr återbetalats från Stiftelsen Gatubarn, eftersom man inte lyckats hitta ett lämpligt projekt.

Mötesverksamhet
Styrelsearbetet sköts i huvudsak via telefon och Facebook. Ett protokollfört möte har hållits. Två lokala möten med yngre medlemmar i Stockholm har skett. Årsmötet 2010 hölls den 22 maj 2010 i Tullhuset på Dalarö i Stockholms skärgård.

Medlemsinformation
Den i januari 2011 skickades en inbjudan till årsmötet ut med e-post och med brev. Föreningens hemsida uppdateras regelbundet. Hemsidan har under året haft 881 unika besökare mot 1499 föreg. år. Protokoll och övrig information finns på hemsidan.

Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 61.163:-- (38.098:-- föreg. år). Medlemsintäkterna har varit 13.350:-- (11.000:-- föreg. år). Kostnaderna för administration har varit 10.786:--(8.850:-- föreg. år). Insamlade biståndsmedel är 65.271:-- (44.771:-- föreg. år) att jämföras med den totala behållningen på 61.163:-- varför således 4.108:-- (6.663:-- föreg. år) av biståndsmedel har använts för administration. Medlemsintäkterna fortsätter att öka något varför summan ianspråktagna biståndsmedel för administration har fortsatt att minska.

Intäkter:   33.850:-- ( 12.775:-)
Utgifter:  -10.786:-- (-28850:-)
Resultat:   23.064:-- (-16.075:-)

Protokoll från årsmöte 2011


Verksamhetsberättelse 1/4 2009 - 31/3 2010

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Lena Hedblom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Hugo Baastrup (har under året åkt för att arbeta i Bolivia och befinner sig där som volontär), Anne Bohman (har anmält att hon lämnar föreningen), Marianne Hellbom, Cecilia Landin och Kurt Wallbom

Administration
48 familjer (föreg. år 45) har betalt årsavgift 250:--. 71 familjer (föreg. år 72) har betalat årsavgift något av de senaste två åren och har inbjudits till årsmöte i maj på Dalarö. Register, hemsida och postgiro sköts via Internet.
 
Biståndsverksamhet
Under verksamhetsåret har enligt årsmötesbeslut 20.000 kr betalats ut till Stiftelsen Gatubarn för insatser i La Paz.

Mötesverksamhet
Styrelsearbetet har skötts via telefonmöten samt i en nystartad arbetsgrupp på Facebook, där flera yngre medlemmar deltar. Dessutom har flera av de yngre Stockholmsmedlemmarna träffats regelbundet. Årsmötet hölls den 30 maj 2009 i Tullhuset på Dalarö i Stockholms skärgård. Där beslöt man att även 2010 års möte skall hållas på Dalarö lördag 22 maj 2010.

Medlemsinformation
Den i januari 2010 skickades en inbjudan till årsmötet. Föreningens hemsida uppdateras regelbundet. Hemsidan har under året haft 1499 unika besökare mot 1736 föreg. år. Protokoll och övrig information finns på hemsidan.

Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 38.098:-- (54.173:-- föreg. år). Medlemsintäkterna har varit 11.000:-- (5400:-- föreg. år). Kostnaderna för administration har varit 8.850:--(10.843:-- föreg. år). Insamlade biståndsmedel är 44.771:-- (62.996:--) att jämföras med den totala behållningen på 38.098:-- varför således 6.663:-- (8.823:--) av biståndsmedel har använts för administration. Medlemsintäkterna har ökat varför summan ianspråktagna biståndsmedel för administration har minskat.

Intäkter:   12.775:-- ( 21.400:-)
Utgifter:  -28.850:-- (-20443:-)
Resultat: -16.075:-- (     957:-)


Protokoll från årsmöte 2010


Verksamhetsberättelse 1/4 2008 - 31/3 2009

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Lena Hedblom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Hugo Baastrup
Anne Bohman
Marianne Hellbom
Cecilia Landin
Kurt Wallbom
Samtliga är bosatta i Stockholm.

Administration
45 familjer (föreg. år 62) har betalat årsavgift 125:--. 72 familjer (föreg. år 96) har betalat årsavgift något av de senaste två åren och har inbjudits till årsmöte i maj på Dalarö.
Register, hemsida och postgiro sköts via Internet.
 
Biståndsverksamhet
Under verksamhetsåret har inget bistånd betalats ut. Ansvarig för kontakterna från Sverige är Lena Kristoffersson.

Mötesverksamhet
Styrelsen har haft ett möte och merparten av arbetet sköts via fortlöpande telefonkontakter. Årsmötet hölls den 10 maj 2008 i Tullhuset på Dalarö i Stockholms skärgård. Där beslöt man att även 2009 års möte skall hållas på Dalarö i pingsthelgen. Protokoll och övrig information finns sedan länge på hemsidan.

Medlemsinformation
Den 18 december 2008 skickades en inbjudan till årsmöte. Föreningens hemsida uppdateras regelbundet. Hemsidan har under året haft 1736 unika besökare mot 1145 föreg. år.

Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 54.173:-- (53.216:-- föreg. år). Medlemsintäkterna har varit 5400:-- (6200:-- föreg. år). Kostnaderna för administration har varit 10843:--(13.720:-- föreg. år). Insamlade biståndsmedel är 62.996:-- (57246:--).att jämföras med den totala behållningen på 54.173:-- varför således 8.823:-- av biståndsmedel har använts för administration p.g.a sjunkande medlemsintäkter.

Intäkter: 21.400:-- (14.400:-)
Utgifter:  20.443:-- (-70.474:-)
Resultat:      957:-- (-66.074:-)

Protokoll från årsmöte 2009


Verksamhetsberättelse 1/4 2007 - 31/3 2008

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Marianne Hellbom
Lena Hedblom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Anne Bohman
Cecilia Landin
Filippa Wallbom
Angelica Hägglund
Cecilia Hägglund
Samtliga är bosatta i Stockholm.

Administration
54 familjer (föreg. år 79) har betalat årsavgift 125:--. 91 familjer (föreg. år 99) har betalat årsavgift något av de senaste två åren och har inbjudits till årsmöte i maj på Dalarö.
Register, hemsida och postgiro sköts via Internet.
 
Bistånd
Under verksamhetsåret har 56754:-- betalats ut i bistånd till våra två projekt i Potosi och ett i Uyni.  Styrelsen får fortlöpande information hur projekten fortskrider. Ansvarig för kontakterna från Sverige är Lena Kristoffersson.

Möten
Styrelsen har haft 2 möten och har fortlöpande haft telefonkontakter dessemellan. Årsmötet hölls den 12 maj 2007 i Gröndal i Stockholm på gamla Nobelfabriken i Vinterviken. 60 personer från 21 familjer åt en god lunch och höll ett trevligt årsmöte, där föreningens framtid diskuterades. Man bestämde att en enkät skulle göras och redovisas vid nästa årsmöte. Protokoll och övrig information finns sedan länge på hemsidan.

Medlemsinformation
Betalande medlemsfamiljer har under hösten 2007 fått den utlovade enkäten och ett 40-tal familjer har svarat. I februari 2008 skickades en inbjudan till årsmöte enligt ovan och därefter har också en påminnelse skickats. Föreningens hemsida uppdateras regelbundet. Hemsidan har under verksamhetsåret haft 1145 unika besökare mot 855 föreg. år.

Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 53.216:-- (109.290:-- föreg. år). Medlemsintäkterna har hittills i år varit endast 6.200:-- (10.500:-- föreg. år). Kostnaderna för administration har varit 13.720:-- (12.432:-- föreg. år). Eftersom biståndsmedlen nominellt är 57.246:-- (105.800:--). och den totala behållningen endast är 53.216:-- har således 4.030:-- av biståndsfonden använts för administration p.g.a sjunkande medlemsintäkter.

Intäkter:   14.400:--   (69.990:-)
Utgifter:  -70.474:--(-103.674:-)
Resultat: -66.074:--  (-33.684:-)

Protokoll från årsmöte 2008


Verksamhetsberättelse 1/4 2006 - 31/3 2007

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Marianne Hellbom
Lena Hedblom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Anne Bohman
Cecilia Landin
Filippa Wallbom
Angelica Hägglund
Samtliga är bosatta i Stockholm.

Administration
80 familjer har betalat årsavgiften 125:--. 99 familjer har betalat årsavgift något av de senaste två åren och har inbjudits till årsmötet i maj. Register, hemsida och postgiro sköts via Internet. Under året har antalet medlemsfamiljer minskat pga utträden. 79 familjer i registret har inte betalt medlemsavgift det senaste året.

Biståndsverksamhet
Under verksamhetsåret har 20.000 kr betalats i bistånd. Biståndsfonden har därför minskat med 11.475 kronor.
   Under 2006 hade föreningen inga projekt. Däremot har Birgitta Hägglund med familj hittat tre projekt, som presenterades för och godkändes av styrelsen. Vi har därför två projekt i Potosi och ett i Uyni. Ett projekt i Potosi leds av Lucy Zambrano tillsammans med arkitekten Carlos Pereira och har fått 20.000 kr. Ytterligare ca 15.000 kr beräknas betalas ut inom kort som avslutning på det första projektet. Styrelsen får fortlöpande information hur projekten fortskrider.
   Ansvarig för kontakterna från Sverige är Lena Kristoffersson.

Mötesverksamhet
Styrelsen har hållit 3 möten och har haft fortlöpande telefonkontakter.
   Föreningens 20 årsjubileum firades den 13-14 maj 2006 med en båtresa till Åland. 31 familjer deltog. Värdar var familjen Landin. Enligt årsmötesbeslut skulle 20-årsjubiléet firas extra. Årsmötet gav ett underskott på ca 20.000 kr beroende på extra kostnader för champagne och underhållning, och eftersom deltagandet blev mycket lägre än beräknat.
   Protokoll från årsmötet har publicerats på föreningens hemsida. 2007 års möte hålls i Stockholm, då ingen grupp tagit på sig att arrangera mötet.

Medlemsinformation
Betalande medlemsfamiljer har fått information under hösten i form av en enkät, och inbjudan till årsmöte har skickats enligt ovan.
   Föreningens hemsida uppdateras regelbundet. Hemsidan hade under verksamhetsåret 855 unika besökare.

Ekonomi (föregående års siffror inom parentes)
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 109.290 kronor (142.974).
Medlemsintäkterna har varit 10.500 kr (12.625). Kostnaderna för administration har varit 12.432 kronor (15.378).
Av den totala behållningen utgör biståndskontot 105.800 kronor (115.175).
Intäkter: 69.990
Utgifter: 103.674
Resultat: -33.684


Verksamhetsberättelse 1/4 2005 - 31/3 2006

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Marianne Hellbom (kassör)
Lena Hedblom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Anne Bohman
Cecilia Landin
Filippa Wallbom
Angelica Hägglund
Samtliga är bosatta i Stockholm.

Administration
60 familjer har fram till 31 mars 2006 betalat årsavgiften 125:--. 161 familjer, som har betalat årsavgift något av de senaste åren, har inbjudits till årsmötet i maj. Register, hemsida och postgiro sköts via Internet. Kostnaderna för administration är 15.378.kronor (14.661). Betalningspåminnelse har skickats.

Ekonomi (föregående års siffror inom parentes)
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut en kassabehållning på 142.974 kronor (117.345). Av behållningen är biståndskontot 115.175 kronor (105.125) och administrationskontot 12.024 kronor (12.220). Resten är insamlade medel för årsmötet.

Intäkter:   78.710
Utgifter:    53.081
Resultat:   25.629 (-26.337)


Biståndsverksamhet
Under verksamhetsåret har inget bistånd betalats ut. Biståndsfonden har därför ökat med 10.050 kronor. Den ansvariga för biståndsverksamheten Lena Kristoffersson utvärderar nya projekt.

Mötesverksamhet
Styrelsen har hållit 3 möten och haft fortlöpande telefonkontakter. Årsmöte hölls under pingsthelgen 2005 i Uppsala. 27 familjer deltog. Värdar var familjerna Bernerstedt, Gärdebo/Johansson, Hedin/Kisome, Nilvemark och Ytterström. Årsmötet gav ett mindre överskott. Protokoll från årsmötet har skickats till betalande medlemsfamiljer och publicerats på föreningens hemsida.

Medlemsinformation
Samtliga medlemsfamiljer har fått information under hösten och inbjudan till årsmöte har skickats till 161 medlemsfamiljer. Nästa årsmöte sker i form av en kryssning Stocholm-Åland. Föreningens hemsida uppdateras regelbundet. Styrelsens ungdomar har gjort en ny design för hemsidan. Hemsidan har ca 75 unika besökare per månad. 163 av medlemsregistrets totalt 573 personer har e-post. Antalet personer i registret har minskat med 67 personer pga utträden.


Verksamhetsberättelse 1/4 2004 - 31/3 2005

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Marianne Hellbom (kassör)
Lena Hedblom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Anne Bohman
Cecilia Landin
Samtliga är bosatta i Stockholm.

Administration
99 familjer har fram till 31 mars 2005 betalat årsavgiften 125:--. 166 familjer, som har betalat årsavgift något av de senaste åren, har kallats till årsmötet i maj. Register, hemsida och postgiro sköts via Internet. Kostnaderna för administration är 14.661 kronor, vilket täcks av årsavgifter från drygt 140 medlemsfamiljer. Under verksamhetsåret har ännu ingen betalningspåminnelse skickats ut varför de administrativa utgifterna vid bokslutstillfället är något högre än intäkterna.

Ekonomi (föregående års siffror inom parentes)
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut tillgångar på 117.345 (143.502) kronor. Av tillgångarna fanns på stödkontot 105.125 kronor (122.815).

Intäkter: 20.867
Utgifter: 47.204
Resultat: -26.337 (+19.537)

Stödverksamhet
Under verksamhetsåret har 28.240 kronor betalats till barnhem i Potosi. Stödfonden har därför minskat med 17.690 kronor. Ansvariga för stödverksamheten har varit Birgitta Hägglund och Lena Kristoffersson.

Mötesverksamhet
Styrelsen har hållit 3 protokollförda sammanträden. Årsmöte 2004 hölls under pingsthelgen på Trillevallens fjällhotell i närheten av Åre. 11 familjer deltog. Värdar var familjerna Friberg, Kristoffersson och Månsson. Årsmötet gav ett mindre underskott pga det låga deltagarantalet. Protokoll från årsmötet har skickats till betalande medlemsfamiljer och publiceras på föreningens hemsida.

Medlemsinformation
Samtliga medlemsfamiljer har fått information under hösten och kallelse till årsmöte har skickats till 166 medlemsfamiljer. Årsmöte 2005 hålls i Uppsala. Föreningens hemsida uppdateras regelbundet och ger möjlighet till interaktivt utbyte mellan medlemmar. Två av föreningens ungdomar har gjort en ny design för hemsidan. Hemsidan har ca 75 unika besökare per månad. 154 av medlemsregistrets totalt 640 personer har e-post.


Verksamhetsberättelse 1/4 2003 - 31/3 2004

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Marianne Hellbom (kassör)
Lena Hedblom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Anne Bohman
Cecilia Landin
Samtliga är bosatta i Stockholm.

Administration
149 familjer (+8) betalade årsavgiften 125:-- för verksamhetsåret. 169 familjer har betalat årsavgift minst en gång sedan år 2000 och 70 medlemsfamiljer har under samma period deltagit på något årsmöte. Register, hemsida och postgiro sköts via Internet.

Ekonomi (föregående års siffror inom parentes)
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut tillgångar på 143.502 (92.908) kronor på räntebärande postgiro. Av innestående medel fanns på biståndskontot 122.815 kronor (80.997).

Intäkter: 59.917 (43.006)
Utgifter: 9.323 (23.469)
Resultat: + 50.594 (19.537)


Biståndsverksamhet
Under verksamhetsåret har inga pengar betalats ut för bistånd. Samtidigt har biståndsfonden ökat med 41.694 kronor varav 20.889 i en större enskild donation.

Mötesverksamhet
Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden. Årsmöte hölls under pingsthelgen 2003 på Lundegårds camping och stugby på Öland. 40 familjer deltog. Värdar var familjerna Bahri, Cederfalk och Hellström/Henriksson. Protokoll från årsmötet har skickats till samtliga betalande medlemsfamiljer och publiceras på föreningens hemsida.

Medlemsinformation
Samtliga medlemsfamiljer har fått inbjudningar till möten under hösten och våren. Inbjudan till årsmöte har skickats till 169 medlemsfamiljer. Nästa årsmöte hålls i Jämtland. Föreningens hemsida uppdateras regelbundet och ger möjlighet till interaktivt utbyte mellan medlemmarna. Under verksamhetsåret har t.ex. föreningens historia lagts in på hemsidan. Hemsidan har ca 40-50 enskilda besök per månad.

Verksamhetsberättelse 1/4 2002- 31/3 2003

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Ewa Söderlund (kassör)
Marianne Hellbom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Anne Bohman
Cecilia Landin
Samtliga är bosatta i Stockholm.

Medlemsregister
141 familjer (+1) har betalat årsavgiften 125:-- för verksamhetsåret. Totalt omfattar vårt register 190 adresser till medlemsfamiljer varav 4 är ej betalande, d.v.s. familjer med dubbla adresser. 169 medlemsfamiljer har betalat årsavgift under den senaste 4-årsperioden och 70 medlemsfamiljer har under samma period deltagit på något årsmöte. I genomsnitt besöks årsmötena av ca 40 medlemsfamiljer varje gång de senaste 4 åren. Kontaktregistret och föreningens hemsida uppdateras regelbundet via ett administrationsgränssnitt på Internet. Även betalningar sköts numera via Internet.

Ekonomi(föregående års siffror inom parentes)
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut 114.871 (120.554) kronor på räntebärande postgiro. Av innestående medel fanns på biståndskontot 80.997 kronor (+13.395).

Intäkter: 43.006 (34.837)
Utgifter: 23.469 (64.806)
Resultat: + 19.537 (-29.969)

Biståndsverksamhet
Under verksamhetsåret har sammanlagt 13.420 kronor betalats ut till barnhem i Potosi för renovering av toaletter och badrum.

Mötesverksamhet
Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden. Årsmöte hölls under pingsthelgen 2002 på Marholmen i Roslagens skärgård. 39 familjer deltog. Värdar var familjerna Lartelius, Caretta/Rehnlund, Hedblom och Wirhagen. Protokoll från årsmötet har skickats till samtliga betalande medlemsfamiljer och publiceras på föreningens hemsida.

Medlemsinformation
Samtliga medlemsfamiljer har fått flera brev och e-post från styrelsen med aktuell information och uppmaning att betala årsavgift. Inbjudan till årsmöte har skickats i omgångar till samtliga medlemsfamiljer i registret. 38 familjer var anmälda till årsmötet vid utgången av mars 2003. Föreningens hemsida ger möjlighet till interaktivt utbyte mellan medlemmarna. Denna möjlighet utnyttjas inte i någon större utsträckning. I genomsnitt 40-50 medlemmar besöker emellertid hemsidan varje månad. I samband med inbjudningar och årsmötesträffar dubblas trafiken.

Verksamhetsberättelse 1/4 2001- 31/3 2002

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Ewa Söderlund (kassör)
Marianne Hellbom (sekreterare)
Övriga ledamöter:
Anne Bohman
Cecilia Landin
Berit Norman
Teresa Norman
Adjungerad ledamot
Birgitta Hägglund

Samtliga är bosatta i Stockholm.

Medlemsregister
140 familjer har betalat medlemsavgiften 125:-- för verksamhetsåret. Totalt omfattar vårt register 190 familjer, varav 170 har betalat årsavgift under den senaste 3-årsperioden. Kontaktregistret och föreningens hemsida uppdateras regelbundet. All administration sköts via Internet. En ny tryckt medlemsmatrikel blev klar lagom till årsmötet i juni 2001, vilket är den största utgiften och orsak till verksamhetsårets negativa resultat.

Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut totalt 73.371 kronor (97.116). På biståndskontot fanns 67.602 kronor (67.877).(OBS! På årsmötet meddelades felaktigt ett högre belopp, vilket därefter har rättats. Reviderat bokslut skickas ut med nästa medlemsskrivelse.)

Årets omslutning (föreg. år)
Inkomster: 34.837 ( 30.590)
Utgifter: 64.806 ( 36.063)
Resultat: - 29.969 ( - 5.473)

Biståndsverksamhet
Under verksamhetsåret har sammanlagt 15.200 kronor betalats ut i två omgångar till det statliga barnhemmet i Potosi för renovering av toaletter och badrum.

Mötesverksamhet
Styrelsen har hållit 4 protokollförda möten samt bjudit in till ett lokalt möte i Stockholm, som redovisas på hemsidan. Årsmötet hölls under pingsthelgen 2001 i Bokenäs vid Uddevalla. 40 familjer deltog. Värdar var familjerna Angelborn, Frank och Rimgren. Protokoll från årsmötet har skickats till alla betalande medlemmar. Samtliga rapporter publiceras också på hemsidan.

Medlemsinformation
Samtliga medlemmar har fått flera brev och e-post från styrelsen med aktuell information och uppmaningar att betala årsavgift. Inbjudan till årsmöte har skickats ut i omgångar under perioden februari-mars 2001 till samtliga medlemmar i registret. Föreningens hemsida ger möjlighet till utbyte mellan medlemmarna.

Verksamhetsberättelse 1/4 2000- 31/3 2001

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Ewa Söderlund (kassör)
Marianne Hellbom (sekreterare)
Anne Bohman
Birgitta Hägglund

Samtliga styrelseledamöter är bosatta i storStockholm.

Medlemsregister
143 familjer har betalat medlemsavgiften 125:-- för verksamhetsåret. 186 familjer i vårt register har betalat avgift någon eller några gånger den senaste 5-årsperioden. Totalt omfattar vårt register 194 familjer och 675 familjemedlemmar. Kontaktregistret och föreningens hemsida uppdateras regelbundet. All administration kan tekniskt skötas av den/de personer som föreningen utser oavsett var i landet de bor. En ny tryckt medlemsmatrikel har tagits fram under året på uppdrag av föregående årsmöte och blir klar lagom till årsmötet i juni 2001.

Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut totalt 97.116 kronor, vilket är 8.000 kronor mindre än föregående år. På biståndskontot fanns 67 877, vilket är 2.000:- kronor mer. Detta beror bl a på att en beslutad utbetalning av bistånd inte har skett förrän efter verksamhetsårtes utgång.

Årets omslutning (föregående år)
Inkomster: 30.590 (44.010)
Utgifter:..36.063 (24.895)
Underskott:.5.473 (+ 19.116)

Biståndsverksamhet
Ett pojkhem i Cochabamba har fått 15.000 kronor i bidrag. Styrelsen har också beslutat att ge ett engångsbidrag för upprustning av toiletterna på barnhemmet i Potosi. Föreningen har fortfarande ett lager tröjor, som säljs på mötena. Hälften av priset, ca 40 kr per tröja, går oavkortat till biståndsfonden. Överexemplar av matrikeln kommer att kunna beställas till en kostnad av 50 kronor. Överskottet går likaså till biståndskontot.

Mötesverksamhet
Styrelsen har hållit 4 protokollförda möten samt bjudit in till lokala möten, som redovisas på hemsidan. Årsmötet har hållits under pingsthelgen 2000 i Skinnskatteberg i Bergsalagen (se rapport under rubriken "Verksamheten"). 42 familjer deltog. Värdar var familjerna Frisk-Westerlund, Norman och Nygård-Bäckvik. Årsmötesprotokoll har även skickats till samtliga betalande medlemmar.

Medlemsinformation
Samtliga medlemmar har fått flera brev och e-post från styrelsen med aktuell information och uppmaning att betala årsavgiften. Inbjudan till årsmöte har skickats till samtliga betalande medlemmar under våren. Föreningens hemsida ger möjlighet till utbyte mellan medlemmar.

Verksamhetsberättelse 1/4 1999- 31/3 2000

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Ewa Söderlund (kassör)
Anne Bohman (sekreterare)
Birgitta Hägglund
Marianne Hellbom (programverksamhet).

Samtliga styrelseledamöter är bosatta i Stockholmstrakten.

Medlemsregister
169 familjer har betalat medlemsavgift 125:-- för verksamhetsåret. Totalt har vi 666 familjemedlemmar i register. 71 av dessa kan nås via e-post. Kontaktregistret och Föreningens hemsida uppdateras regelbundet. All administration kan skötas av den/de personer som föreningen utser oavsett var i landet dessa bor.

Ekonomi
Föreningen hade vid verksamhetsårets slut ekonomiska medel på sammanlagt 105 328 kronor varav 65 887 i biståndsfonden. Det senare är drygt Kr 15.000:- mer än året innan.

Årets omslutning:
Inkomster 44.010:02
Utgifter.....24.894:50
Överskott 19.115:52

Överskottet fördelas på bistånds- resp administrationskontot.

Biståndsverksamhet
El Arca de Jesus har under året fått de första 10.000 kronorna för ett pojkhemsprojekt i Cochabamba. Styrelsen har beslutat att detta är ett lämpligt objekt. Föreningen har även ett lager tröjor, som säljs på mötena. Hälften av priset, ca 40 kronor per tröja, går oavkortat till biståndsfonden.

Mötesverksamhet
Styrelsen har hållit 4 protokollförda möten samt anordnat ett sedan några år återkommande medlemsmöte i Ulriksdals slottspark i Stockholm.
Årsmötet hölls under pingsthelgen 1999 på Visingsö i Vättern (se särskild rapport under rubriken "Verksamheten"). 69 familjer deltog. Värdar var familjerna Morales, Vogel-Lindman och Ingelsten.

Medlemsinformation
Samtliga medlemmar har fått flera brev och E-post från ordföranden med aktuell information och en uppmaning att betala årsavgiften. Inbjudan till årsmöte har skickats till samtliga betalande medlemmar. Dessutom ger Föreningens hemsida möjlighet till interaktivt utbyte med och mellan medlemmar.

Verksamhetsberättelse 1/4 1998- 31/3 1999

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Kristiina Heikkinen-Navagh (kassör)
Ann Sandegård (sekreterare)
Ann-Britt Brånby
Ulla-Britt De Marchi (programverksamhet)

Samtliga styrelseledamöter var bosatta i Stockholmstrakten.

Medlemsregister
169 familjer hade betalat medlemsavgift 125:-- för verksamhetsåret 98/99. Registret innehöll totalt 196 familjer. Kontaktregistret hade i likhet med Föreningens hemsida uppgraderats under året. Båda kan från nu administreras av den/de personer som föreningen utser oavsett var i landet de befinner sig. Föreningens e-postregister omfattade 45 adresser.

Ekonomi
Föreningen hade ekonomiska medel på sammanlagt 80.733 kronor varav 50.780 i biståndsfonden. Därtill ett förråd av tröjor bekostat av biståndsfonden.

Biståndsverksamhet
Svalorna fick under året 11.000:-- ur fonden för ett daghemsprojekt i Bolivia. Biståndsverksamheten hade svårt att hitta lämpliga objekt. Föreningen hade köpt nya tröjor, som säljs på mötena. Hälften av priset, ca 40 kronor per tröja, går oavkortat till bistånd.

Mötesverksamhet
Styrelsen hade hållit 4 protokollförda möten samt arrangerat det sedan några år återkommande mötet i Ulriksdals slottspark i Stockholm. Årsmöte hölls under pingsthelgen 1998 vid Gullmarsfjorden utanför Lysekil. 42 familjer deltog (se protokoll under rubriken "Verksamheten"). Värdar var familjerna Haglund, Frick och Kronander.

Medlemsinformation
Samtliga medlemmar hade fått flera brev och E-post från ordföranden med aktuell information. Inbjudan till årsmöte hade skickats till samtliga betalande medlemmar. Dessutom hade Föreningens Internetsida uppdaterats löpande och ger möjlighet till interaktivt utbyte med och mellan medlemmar.

Verksamhetsberättelse 1/4 1997- 31/3 1998

Styrelse
Agneta Landin (ordförande)
Kristiina Heikkinen-Navagh (kassör)
Ann Sandegård (sekreterare)
Ann-Britt Brånby
Ulla-Britt De Marchi (programverksamhet)

Samtliga styrelseledamöter var bosatta i Stockholmstrakten.

166 familjer hade betalat medlemsavgift 125:-- för 97/98.

Mötesverksamhet
Styrelsen hade hållit 5 protokollförda möten samt anordnat ett medlemsmöte i Ulriksdals slottspark och ett på Kungliga Slottet i Stockholm.

Medlemsinformation
Medlemmarna hade fått fyra brev från ordföranden med aktuell information. Dessutom hade på prov en Internetsida upprättats och ett E-postregister med ca 30-talet adresser, vilket ger möjlighet att öka kontaktfrekvensen utan kostnadsökningar.

Biståndsverksamhet
Biståndsverksamheten fortsatte att vara en viktig del av styrelsearbetet. Ett flertal projekt, som samtliga redovisas på Internet (se under rubriken "Biståndsprojekt"), hade givits vårt stöd. Styrelsen ansåg sig ha hittat lämpliga projekt att stödja med kontinuitet och god organisation bakom.

Det pågående stödprojektet via Svalorna i Pampahasi slutbetalas under våren 1998 och styrelsen hade erhållit utförliga rapporter.

"Skoputsarpojkarna" hade fått 3.000:-- för filtar m m via Svalorna.

Stödet till skolmatsprojektet i Llojetas via Stiftelsen Gatubarn fortsatte. 40.000 kronor hade utbetalats under verksamhetsåret för att täcka kostnaderna för barnens skollunch under några månader. Detta är det hittills största kontinuerliga projektet. Styrelsen erhöll fortlöpande rapporter. Ett ännu större SIDA-projekt tillsammans med Stiftelsen Gatubarn hade utvärderats, men styrelsen avvaktade tills vidare med att starta projektet.

Föreningen är medlem i såväl Svalornas organisation som i Intiwawa, som driver ett biblioteksprojekt i Bolivia.